הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות*

תאריך: 27/08/2018